பொது அறிவியல் – பொது அறிவு – கொள்குறித் தேர்வுக்கான வினா விடைகள் (General Science – General Studies / General Knowledge – Questions and Answers for Objective Type Exams)

 1. குவார்ட்ஸ் கடிகாரங்கள் எந்த  அலைவுகள்   மூலம் இயங்குகின்றன?
  • விடை: மின்னணு அலைவுகள் (Electronic Oscillations)
 2. எந்தவொரு பொருளின் புறப்பரப்பிற்கும் செங்குத்தாக செயல்படும் விசை எது?
  • விடை: உந்து விசை
 3.   திரவ அழுத்தத்தில் உள்ள வேறுபாடுகளை அறிய உதவும் கருவி எது?
  • விடை: மானோமீட்டர்
 4. தாவரங்களில் நீர் மேலேறுவதற்குக் காரணமான விசை?
  • விடை:  பரப்பு இழுவிசை
 5. தாவர வேர்கள் நீர் மூலக்கூறுகளை உறிஞ்சுகிறது. எதன் மூலம் “நுண்புழை ஏற்றம்” என்ற செயல்பாட்டின் காரணமாக நீர் மேலேறுகிறது?
  • விடை: சைலம் என்ற மெல்லிய குழாய்   
 6. திரவத்துளிகள் எவ்வாறு கோள வடிவத்தை பெறுகின்றன?
  • விடை:  ஒரு குறிப்பிட்ட பருமனிற்கு மிகச்சிறிய புறப்பரப்பு தரும் வடிவம் கோள வடிவம் ஆகும்.
 7. நீர்ச்சிலந்தியானது நீரின் பரப்பில் எளிதாக நடக்கக் காரமான விசை எது?
  • விடை:  நீரின் பரப்பு இழுவிசை 
 8. டார்ச் விளக்குகளில் பயன்படும்  ஆடிகள் எவை?
  • விடை:  குழிஆடிகள் 
 9. சாலைகளின் மிகவும் குறுகிய மற்றும் நுட்பமான வளைவுகளில் பயன்படும் ஆடிகள் எவை?
  • விடை:  குவி ஆடிகள்
 10. உடல் உள்உறுப்புக்களைப் பார்ப்பதற்கு மருத்துவர்கள் பயன்படுத்தும் கருவி எது? 
  • விடை:  ஒளியிழை பெரிஸ்கோப் 

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.