பொது அறிவியல் – பொது அறிவு – கொள்குறித் தேர்வுக்கான வினா விடைகள் (General Science – General Studies / General Knowledge – Questions and Answers for Objective Type Exams)

 1. ஒளி (Light) என்பது என்ன?
  • விடை: ஒரு வகையான ஆற்றல்
 2. ஒளி எப்போதும் எவ்வாறு செல்கிறது?
  • விடை: நேர்க்கோட்டில்
 3. ஒளி எந்த வடிவில் பரவுகிறது?
  • விடை: அலைவடிவில்
 4. ஒளி செல்லும் பாதைக்கு என்ன பெயர்?
  • விடை: ஒளிக்கதிர் (Light Ray)
 5. ஒளிக்கதிர்களின் தொகுப்புக்கு என்ன பெயர்?
  • விடை: ஒளிக்கற்றை (Light Beam)
 6. ஒளியை வெளிவிடும் பொருட்களுக்கு என்ன பெயர்?
  • விடை: ஒளிமூலங்கள் (Light Sources)
 7. தங்களின் சுய ஒளியை வெளியிடும் பொருட்களுக்கு என்ன பெயர்?
  • ஒளிரும் பொருட்கள் (Luminous Objects) 
 8. ஒளிரும் பொருட்களுக்கு எடுத்துக்காட்டுகள் என்ன?
  • விடை: சூரியன் உள்ளிட்ட அனைத்து விண்மீன்களும்.
 9. ஒளி பரவுவதற்கு எது தேவையில்லை?
  • விடை: ஊடகம்
 10. ஒளியின் திசைவேகம் (C), அலைநீளம் (λ) மற்றும் அதிர்வெண் (ν) ஆகிவற்றுக்கான, சமன்பாடு என்ன?
  • விடை: C = ν λ

(தொடரும்…

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.