அடுக்குத்தொடர் என்றால் என்ன? – இலக்கணம் அறிவோம்!

அடுக்குத்தொடர்

அடுக்குத்தொடர் என்றால் என்ன?

ஒரு சொல் இரண்டு அல்லது அதற்கு மேல் மீண்டும் மீண்டும் வருவது (அடுக்கடுக்காக வருதல்) அடுக்குத் தொடர் எனப்படும். இத்தொடர்களில் வரும் சொற்கள் தனித்து வந்தாலும் அதே பொருள் தரும்.

எடுத்துக்காட்டு

வாழ்க! வாழ்க! – இதில் “வாழ்க” எனும் சொல் இருமுறை அடுக்கி “வாழ்க! வாழ்க!” என தொடர்ந்து வருகிறது. இதை “வாழ்க!” என்று தனித்து சொன்னாலும் அதே பொருள் தருகிறது.

மேலும் சில எடுத்துக்காட்டுகள்

  • வளர்க! வளர்க!
  • வருக! வருக!
  • எத்தனை? எத்தனை?
  • வா! வா!
  • போ! போ!
  • சிரி! சிரி!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.