பொது அறிவியல் – பொது அறிவு – கொள்குறித் தேர்வுக்கான வினா விடைகள் (General Science – General Studies / General Knowledge – Questions and Answers for Objective Type Exams)

 1. மாமரத்தின் தாவரவியல் பெயர் என்ன?
  • விடை: மாஞ்சிஃபெரா இன்டிகா
 2. இந்தியாவில் மிகப்பெரிய உலர்தாவரத்தொகுப்பு (Herbarium) எங்கு உள்ளது? 
  • விடை: கல்கத்தா
 3. ஒரு செல் உயிரியில் நகர்ந்து செல்லக்கூடிய பாசி எது?
  • விடை: கிளாமைடோமோனஸ்
 4. குழுவாகச் சேர்ந்து வாழும் தன்மை கொண்ட பாசிகள் எவை?
  • விடை: வால்வாக்ஸ்
 5. வீட்டு விலங்குகளுக்கு உணவாகப் பயன்படும் பாசிக்கு எடுத்துக்காட்டு?
  • விடை: லேமினேரியா, அஸ்கோஃபில்லம்
 6. மக்கள் உணவாக உட்கொள்ளும் பாசிகள் எவை?
  • விடை: அல்வா, ஸ்பைருலினா, குளோரெல்லா
 7. மண்ணின் வளத்தை அதிகரிக்க பயன்படும் பாசிகள் எவை?
  • விடை: நாஸ்டாக், அனபீனா
 8. விண்வெளிப் பயணத்தில் கார்பன் டை ஆக்ஸைடை அகற்றுவதற்கும் மனிதக் கழிவுகளை மட்கச் செய்வதற்கும் பயன்படும் பாசிகள் எவை?
  • விடை: குளோரெல்லா ஃபைரினாய்டோசா
 9. புரதத்தை உற்பத்தி செய்யும் பாசிகள் எவை?
  • விடை: குளோரெல்லா, ஸ்பைருலினா
 10. வேர்க்கடலைச் செடியில் டிக்கா நோயை உருவாக்கும் ஒட்டுண்ணிகள் (பூஞ்சைகள்) எவை?
  • விடை: செர்க்கோஸ்போரா பெர்சனேட்டா.

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.