பொது அறிவியல் – பொது அறிவு – கொள்குறித் தேர்வுக்கான வினா விடைகள் (General Science – General Studies / General Knowledge – Questions and Answers for Objective Type Exams)

 1. பூஞ்சைகள் எந்த பிரிவை சார்ந்தவை?
  • விடை: தாலோஃபைட்டா
 2. மட்குண்ணிகள் எந்த பொருள்களிலிருந்து உணவை பெறுகின்றன?
  • விடை: இறந்த மற்றும் அழுகிய
 3. உண்ணக்கூடிய காளான் எந்த வகையைச் சார்ந்தது?
  • விடை: அகாரிகஸ் (பொத்தான் காளான்)
 4. கரும்பில் சிவப்பு அழுகல் நோயை எற்படுத்தும் பூஞ்சை எது?
  • விடை: கோலிடாட்ரைக்கம் ஃபல்கேட்டம்
 5. பருத்தியில் வாடல் நோயை எற்படுத்தும் பூஞ்சை எது?
  • விடை: ஃபியூசேரியம் ஆக்சிஸ்போரம்
 6. நெல்லில் பிளாஸ்ட் நோயை எற்படுத்தும் பூஞ்சை எது?
  • விடை: பைரிகுலேரியா ஒரைசே
 7. குழந்தைகளிடம் ஒவ்வாமையை ஏற்படுத்தும் பூஞ்சை எது?
  • விடை: அஸ்பர்ஜில்லஸ்
 8. குழந்தைகளை ஒவ்வாமையில் இருந்து பாதுகாக்கும் பூஞ்சை எது?
  • விடை: கிளாடோஸ்போரியம்
 9. மனிதனின் தலையில் பொடுகு எற்படுத்தும் பூஞ்சை எது?
  • விடை: மைக்கோஸ்போரம் ஃபர்ஃபர்
 10. பாசிகள் சேகரிக்கும் உணவு எது?
  • விடை: ஸ்டார்ச் 

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.