பொது அறிவியல் – பொது அறிவு – கொள்குறித் தேர்வுக்கான வினா விடைகள் (General Science – General Studies / General Knowledge – Questions and Answers for Objective Type Exams)

 1. ஒரே நிறை எண்ணையும் வெவ்வேறு அணு எண்ணையும் கொண்ட வெவ்வேறு தனிமத்தின் அணுக்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?
  • விடை: ஐசோபார்.
 2. நடனமாடும் தாவரம் என அழைக்கப்படும் தாவரம் எது?
  • விடை: டெஸ்மோடியம் கைரான்ஸ்
 3. பூச்சி உண்ணும் தவரங்கள் எவை?
  • விடை: நெபந்தஸ், ட்ரோஸிரா, வீனஸ் பூச்சிப்பிடிப்பான்
 4. ஒளிசேர்க்கையின் போது வெளியிடப்படும் வாயு எது?
  • விடை: ஆக்ஸிஜன்
 5. கோபிபோடுகள் என்பவை எவை?
  • விடை: சிறிய கிரஸ்டேஷியன்கள் (இறால் போன்றவை), கடலில் வாழ்பவை.
 6. நாம் அறிந்த உயிரினங்களில் ஒரு கண்ணை மட்டும் உடைய ஒரே உயிரினம் எது?
  • விடை: கோபிபோடுகள்
 7. தமிழ்நாட்டின் மாநில பறவை எது?
  • விடை: மரகத புறா
 8. விலங்குகளை இரு பெயர்களிடும் முறையை அறிமுகப்படுத்தியவர் யார்?
  • விடை: கரோலஸ் லின்னேயஸ்
 9. கொழுப்புகள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?
  • விடை: முக்கிளிசரைடுகள் அல்லது மூன்று கிளிசரைடுகள்
 10. புரதங்களின் அதிகப்படியான குறைபாட்டால் ஏற்படும் நோய்கள் எவை?
  • விடை: குவாசியோர்கர் (Kwashiorkar) மற்றும் மராஸ்மஸ் (Marasmus)

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.