பொது அறிவியல் – பொது அறிவு – கொள்குறித் தேர்வுக்கான வினா விடைகள் (General Science – General Studies / General Knowledge – Questions and Answers for Objective Type Exams)

 1. காற்றில்லா நிலையில் கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பிற்கு  பயன்படுத்தப்படும்  பாக்டீரியா எது?
  • விடை: மெத்தனோ பாக்டீரியா
 2. மனிதன் மற்றும் விலங்குகளின் மலக்கழிவுகள், தாவரங்களின் கழிவுகள், காற்றில்லா சுவாச பாக்டீரியங்களினால் சிதைக்கப்படும் போது மீத்தேனுடன் (உயிரி வாயு) சேர்ந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு மற்றும் ஹைட்ரஜனும் உற்பத்தியாகின்றன. இந்த பாக்டீரியங்கள் எவ்வாறு என்றழைக்கப்படுகின்றன?
  • விடை: மெத்தனோஜென்கள்
 3. லினென் நூலிழைகள் தயாரிக்கப்படுதலில் பயன்படும் நுண்ணுயிரி எது?
  • விடை: சூடோமோனாஸ் ஏருஜினோஸா
 4. பாலில் உள்ள லாக்டோஸை, லாக்டிக் அமிலமாக மாற்றும் பாக்டீரியா  எது?
  • விடை: லேக்டோ பேசில்லஸ்
 5. பாலைத் தயிராக்க உதவும் பாக்டீரியா எது?
  • விடை: லேக்டோ பேசில்லஸ்
 6. லாக்டிக் அமில பாக்டீரியா என்றழைக்கப்படும் பாக்டீரியா  எது?
  • விடை: லேக்டோ பேசில்லஸ்
 7. வைரஸினால் உண்டாகும் ஃப்ளூ காய்ச்சல் எதன்  மூலம் பரவுகிறது?
  • விடை: காற்றின் மூலம்
 8. விலங்குகளின்  வாய் மற்றும் கால்க் குளம்புளில்   நோயுண்டாக்கும் நுண்ணுயிரி எது?
  • விடை: ஆப்ரோ வைரஸ்
 9. தாவர நோயான சிட்ரஸ் கேன்சர் நோயுண்டாக்கும் நுண்ணுயிரி எது?
  • விடை: சாந்தோமோனஸ்ஆக்ஸனோபோடிஸ் (பாக்டீரியா)
 10. உருளைக்கிழங்கு பிளைட் நோயுண்டாக்கும் நுண்ணுயிரி எது?
  • விடை: பைட்டோபைத்தோரா இன்ஃபெஸ்டென்ட்ஸ் (பூஞ்சை )
 

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.