இலக்கணக் குறிப்பு அறிவோம்! – பகுதி-1

இலக்கணக் குறிப்பு அறிவோம் - பகுதி-1

இலக்கணக் குறிப்பு அறிவோம்! – பகுதி-1

வகுப்பு 6 முதல் 10 வரையிலான மாணவர்கள் மற்றும் டிஎன்பிஎஸ்சி (TNPSC) போட்டித்தேர்வுகள் எழுதுவோர்க்கான இலக்கணக் குறிப்பு.

பண்புத்தொகை

 • செந்தமிழ் = செம்மை + (ஆன) + மொழி பண்புத்தொகை
 • பைந்தமிழ் = பசுமை + (ஆன) + மொழி பண்புத்தொகை
 • பெருங்கடல் = பெருமை + (ஆகிய) + கடல் பண்புத்தொகை
 • அருங்காட்சி = அருமை + (ஆன) + காட்சி பண்புத்தொகை
 • வண்தமிழ் = வண்மை + (ஆன​) + தமிழ் = வளமை + (மிக்க) + தமிழ் பண்புத்தொகை
 • வெண்புறா = வெண்மை + (ஆன) + புறா பண்புத்தொகை
 • நன்பொருள்
 • தண்டமிழ் = தண்மை + (ஆன) + தமிழ் பண்புத்தொகை
 • நல்லுரை = நன்மை + (ஆகிய) + உரை பண்புத்தொகை

வினைத்தொகை

 • சுடுமண் = சுட்ட மண், சுடுகின்ற மண், சுடும் மண் வினைத்தொகை
 • ஊறுகாய் = ஊறிய காய், ஊறுகின்ற காய், ஊறும் காய் வினைத்தொகை
 • குடிநீர் = குடித்த நீர், குடிக்கின்ற நீர், குடிக்கும் நீர் வினைத்தொகை
 • சுடுசோறு = சுட்ட சோறு, சுடுகின்ற சோறு, சுடும் சோறு வினைத்தொகை
 • குளிர்நிலவு = குளிர்ந்த நிலவு, குளிர்கின்ற நிலவு, குளிரும் நிலவு வினைத்தொகை
 • மூடுபனி = மூடிய பனி, மூடுகின்ற பனி, மூடும் பனி வினைத்தொகை

உரிச்சொல் தொடர்

 • மாநகரம் = மா + நகரம் உரிச்சொல் தொடர் (இதில் மா என்பது உரிச்சொல்)
 • சாலச்சிறந்தது – சால + சிறந்தது உரிச்சொல் தொடர் (இதில் சால என்பது உரிச்சொல்)
 • உறுபசி = உறு + பசி உரிச்சொல் தொடர் (இதில் உறு என்பது உரிச்சொல்)
 • உறுபொருள் = உறு + பொருள் உரிச்சொல் தொடர் (இதில் உறு என்பது உரிச்சொல்)

எண்ணும்மை

கீழேயுள்ள சொற்களில் உம் எனும் இடைச்சொல் வெளிப்படையாக வந்துள்ளது.

 • எண்ணும் எழுத்தும்
 • ஒலியும் ஒளியும்
 • இரவும் பகலும்
 • ஆடலும் பாடலும்
 • நீரும் நிலமும்

உம்மைத்தொகை

கீழேயுள்ள சொற்களில் உம் எனும் இடைச்சொல் மறைந்து வந்துள்ளது.

 • எண் எழுத்து
 • ஒலி ஒளி
 • இரவு பகல்
 • ஆடல் பாடல்
 • நீர் நிலம்

அடுக்குத்தொடர்

 • வாழ்க! வாழ்க!
 • வளர்க! வளர்க!
 • வருக! வருக!
 • எத்தனை? எத்தனை?
 • வா! வா!
 • போ! போ!
 • சிரி! சிரி!

இரட்டைக்கிளவி

 • கட கட (எ.கா: கட கட வண்டி)
 • சாரை சாரை (எ.கா: எறும்புகள் சாரை சாரையாக சென்றன)
 • பட பட (எ.கா: சிறுவன் பட படவென்று வேகமாக பேசினான்)
 • மட மட
 • சட சட
 • சல சல
 • தட தட

பெயரெச்சம்

 • வந்த (எ.கா: வந்த மாணவன்)
 • சென்ற (எ.கா: சென்ற மாணவன்)
 • பறந்த (எ.கா: பறந்த பறவை)
 • ஓடிய (எ.கா: ஓடிய விலங்கு)
 • பாடிய (எ.கா: பாடிய பறவை)
 • படித்த (எ.கா: படித்த பாடம்)
 • எழுதிய (எ.கா: எழுதிய கவிதை)

வினையெச்சம்

 • வந்து (எ.கா: இரயில் வந்து நின்றது)
 • சென்று (எ.கா: சென்று வா.)
 • பறந்து (எ.கா: அது பறந்து வந்தது)
 • ஒடி (எ.கா: ஓடிச் சென்றது)
 • பாடி (எ.கா: பாடித் திரிந்தது)
 • படித்து (எ.கா: படித்துப் பார்த்தான்)

ஈறுகெட்ட எதிர்மறைப் பெயரெச்சம்

 • ஓடா (எ.கா: ஓடா வண்டி)
 • பாடா (எ.கா: பாடா குயில்)
 • நாறா (எ.கா: நாறா மலர்)
 • செல்லா (எ.கா: செல்லாக் காசு)

வேற்றுமைத்தொகை

 • நூல் படித்தான் = நூலை + படித்தான் = நூல் + () + படித்தான் இரண்டாம் வேற்றுமைத்தொகை
 • தலைவணங்கு = தலையால் வணங்கு = தலை + (ஆல்) + வணங்கு மூன்றாம் வேற்றுமைத்தொகை
 • பள்ளி செல் = பள்ளிக்குச் செல் = பள்ளி + (கு) + செல் நான்காம் வேற்றுமைத்தொகை
 • குயில் பாட்டு = குயிலின் பாட்டு = குயில் + (இன்) + பாட்டு ஐந்தாம் வேற்றுமைத்தொகை
 • அவன் புத்தகம் = அவனது புத்தகம் = அவன் + (அது) ​+ புத்தகம் ஆறாம் வேற்றுமைத்தொகை
 • மலைக்குகை = மலைக்கண் குகை = மலை + (கண்) + குகை ஏழாம் வேற்றுமைத்தொகை

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.