யானையைக் குறிக்கும் வேறு பெயர்கள் – சொற்கள் அறிவோம்!

யானை

யானையைக் குறிக்கும் வேறு பெயர்கள் 

 • கயம்
 • வேழம்
 • களிறு
 • பிளிறு
 • களபம்
 • மாதங்கம்
 • கைம்மா
 • வாரணம்
 • அஞ்சனாவதி
 • அத்தி
 • அத்தினி
 • அரசுவா
 • அல்லியன்
 • அனுபமை
 • ஆனை
 • இபம்
 • இரதி
 • குஞ்சரம்
 • வல்விலங்கு
 • கரி
 • அஞ்சனம்.

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.