பொது அறிவியல் – பொது அறிவு – கொள்குறித் தேர்வுக்கான வினா விடைகள் (General Science – General Studies / General Knowledge – Questions and Answers for Objective Type Exams)

 1. நைட்ரஜனை  கண்டறிந்தவர் யார்?
  • விடை: டேனியல் ரூதர்போர்டு. 
 2. வளிமண்டலம் எத்தனை அடுக்குகளால் ஆனது?
  • விடை: 5 (ஐந்து) 
 3. நமக்கு அருகில் உள்ள வளிமண்டல அடுக்கின் பெயர் என்ன?
  • விடை: அடி வளிமண்டலம்(Troposphere).
 4. புவியில்  முதன்முதலில் உருவானசெல் எது?
  • விடை: புரோகேரியாடிக்
 5. தெளிவான உட்கருவை கொண்டுள்ள செல் எது?
  • விடை: யூகேரியாடிக் 
 6. மனி்தனின்  உடம்பில் எத்தனை எலும்புகள் உள்ளன?
  • விடை: 206
 7. நமது  உடலில் எங்கு மிகச்சிறிய எலும்பு காணப்படுகிறது?
  • விடை: உள் காதில் (அங்கவடி – Stapes).
 8. நமது உடலில் நீளமான எலும்பு எங்கு காணப்படுகிறது?
  • விடை: தொடை எலும்பு. 
 9. மென்தசைகள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றன?
  • விடை: கட்டுப்படாத இயங்கு   தசைகள்.
 10. சுவாசபாதைக்குள் உணவு செல்வதை தடுக்கும் அமைப்பு எது?
  • விடை: குரல்  வளைமூடி  (எப்பிகி்ளாட்டிஸ்) .

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.