பொது அறிவியல் – பொது அறிவு – கொள்குறித் தேர்வுக்கான வினா விடைகள் (General Science – General Studies / General Knowledge – Questions and Answers for Objective Type Exams)

 1. திரவங்களின் கீழ்பகுதியில் உள்ள அழுத்தம் மேல்பகுதியில் உள்ளதைவிட, எவ்வாறு இருக்கும்?
  • விடை: அதிகமாக.
 2. மிதப்பு விசையானது பாய்மங்களின் எவை இரண்டையும் சார்ந்தது?
  • விடை: பருமன் மற்றும் அடர்த்தி.
 3. பாலின் தூய்மையைக் கண்டறியப் பயன்படும் கருவி எது?
  • விடை: பால்மானி (லேக்டோமீட்டர் – Lactometer).
 4. எதிரொலியைத் தெளிவாகக் கேட்கவேண்டுமானால், எதிரொலிக்கும் பரப்பு ஒலி மூலத்திலிருந்து குறைந்தபட்சம் இருக்க வேண்டிய தொலைவு என்ன?
  • விடை: 17 மீ
 5. செவியுணர் ஒலியின் அதிர்வெண் என்ன?
  • விடை: 20 ஹெர்ட்ஸ் முதல் 20000 ஹெர்ட்ஸ் வரை.
 6. சூரியனுக்கு மிக அருகில் உள்ள கோள் எது?
  • விடை: புதன்
 7. வெள்ளி கோளில் சூரியன் உதிக்கும் திசை எது?
  • விடை: மேற்கு
 8. நம் சூரிய குடும்பத்திலுள்ள கோள்களின் எண்ணிக்கை என்ன?
  • விடை: 8
 9. சூரியன் ஒரு விண்மீனா?
  • விடை: ஆம். சூரியன் ஒரு விண்மீன்.
 10. சூரியனைச் சுற்றிவரும் தூசு மற்றும் பனி நிறைந்த பொருள்களுக்கு என்ன பெயர்?
  • விடை: வால்விண்மீன்

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.