பொது அறிவியல் – பொது அறிவு – கொள்குறித் தேர்வுக்கான வினா விடைகள் (General Science – General Studies / General Knowledge – Questions and Answers for Objective Type Exams)

 1. பொருள் அல்லது மனிதர்கள் எடையற்றுப் இருப்பதுபோல் தோன்றும் நிலைக்கு என்ன பெயர்?
  • விடை: நுண் ஈர்ப்பு
 2. SI எனப்படும் பன்னாட்டு அலகு முறையின் விரிவாக்கம் என்ன?
  • விடை: International System of Units 
 3. நீளம், நிறை மற்றும் காலத்தின் SI அலகுகள் என்ன?
  • விடை:  மீட்டர் (m), கிலோகிராம் (kg), வினாடி (s) (செகண்ட்) அதாவது mks
 4. ஒருபொருளின் தோற்றநிலையை இருவேறு பார்வைக்கோடுகளின் வழியே நோக்கும்போது ஏற்படுவதாகத் தோன்றும் அளவீட்டு மாறுபாடு அல்லது அளவீட்டு இடப்பெயர்ச்சி எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?
  • விடை:  இடமாறு தோற்றப்பிழை (Parallax Error)

நினைவில் கொள்க!

நினைவில் கொள்க!
நினைவில் கொள்க!

அளவீடுகள்

 • நீளம் / தூரம்:
  • 1 மீட்டர் (மீ) = 100 சென்டிமீட்டர் (செ.மீ) = 1000 மில்லி மீட்டர் (மி.மீ)
  • 1 சென்டிமீட்டர் (செ.மீ) = 10 மில்லி மீட்டர் (மி.மீ)
  • 1 கிலோமீட்டர் (கி.மீ) = 1000 மீட்டர் (மீ).
 • நிறை:
  • 1 கிலோகிராம் (கி.கி) = 1000 கிராம் (கி)
  • 1 கிராம் = 1000 மில்லி கிராம் (மி.கி)
 • காலம்:
  • 1 நிமிடம் = 60 வினாடி (செகன்ட்)
  • 1 மணி நேரம் = 60 நிமிடங்கள் = 3600 வினாடிகள்

 1. ஒழுங்கற்ற பொருள்களின் பருமனை அளந்தறியப் பயன்படும் முறை எது?
  • விடை: நீர் இடப்பெயர்ச்சி முறை
 2. ஒரு பொருள் அதன் அச்சினை மையமாக கொண்டு இயங்கினால், அவ்வியக்கம் எது?
  • விடை:  தற்சுழற்சி இயக்கம்
 3. தானாகக் கீழேவிழும் பொருளின் இயக்கம் எவ்வகையான இயக்கம்?
  • விடை: நேர்க்கோட்டு இயக்கம்.
 4. பம்பரத்தின் இயக்கம் எவ்வகையான இயக்கம்?
  • விடை: தற்சுழற்சி இயக்கம்
 5. சூரியனும் நட்சத்திர மண்டலமும் சேர்ந்த கலப்பு நிலைக்கு என்ன பெயர்?
  • விடை: பிளாஸ்மா நிலை
 6. மிகக்குறைவான் தட்பவெப்ப நிலையில் காணப்படும் வாயு நிலை போன்ற பருப்பொருள்களின் நிலை என்ன?
  • விடை: போஸ் நிலை

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.