பொது அறிவியல் – பொது அறிவு – கொள்குறித் தேர்வுக்கான வினா விடைகள் (General Science – General Studies / General Knowledge – Questions and Answers for Objective Type Exams)

 1. மனித ரத்தத்தின் pH மதிப்பு என்ன?
  • விடை: 7.35 லிருந்து 7.45
 2. செல்லின் ஆற்றல் நிலையம் என அழைக்கப்படுவது எது?
  • விடை: மைட்டோகாண்ட்ரியா
 3. ஒளிச் செறிவிற்ககான அலகு எது?
  • விடை: கேண்டிலா (cd)
 4. துணி துவைக்கும் இயந்திரத்தில் உள்ள துணி உலர்த்தில் பயன்படும் விசை எது?
  • விடை: மையவிலக்கு விசை.
 5. ஒரு ஒளி ஆண்டு என்பது என்ன?
  • விடை: 9.46 ×1012 கி.மீ. (9.46 ×1015 மீ), ஒரு ஆண்டு காலத்தில் ஒளி செல்லும் தொலைவு.
 6. நமக்கு மிக அருகில் உள்ள -நட்சத்திரம் எது?
  • விடை: ஆல்ஃபா சென்டாரி
 7. வைரம் மின்னுவதற்கான காரணம் என்ன?
  • விடை: முழுஅக எதிரொளிப்பு
 8. அணுக்கரு இயற்பியலின் தந்தை என்று அழைக்கப்படுபவர் யார்?
  • விடை: ரூதர்ஃபோர்டு
 9. அணுவின் உள்ளிருக்கும் அணுஆர்ப்பிட்டல் மற்றும் எலக்ட்ரான்களின் வடிவமைப்பு மற்றும் வேறுபாட்டை குறிக்கும் எண்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?
  • விடை: குவாண்டம் எண்கள்
 10. ஒரே அணு எண் மற்றும் வெவ்வேறு நிறை எண்களை க் கொண்ட ஒரே தனிமத்தின் அணுக்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றன?
  • விடை: ஐசோடோப்

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.