பொது அறிவியல் – பொது அறிவு – கொள்குறித் தேர்வுக்கான வினா விடைகள் (General Science – General Studies / General Knowledge – Questions and Answers for Objective Type Exams)

 1. தாவரங்கள், விலங்குகள் போன்ற உயிருள்ள மூலங்களிலிருந்து கிடைக்கும் சேர்மங்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றன? 
  •  
   விடை:  கரிமச் சேர்மங்கள்
 2. வனஸ்பதி நெய் (டால்டா) தயாரித்தலில் வினைவேக மாற்றியாக பயன்படுவது எது?
  • விடை:  நன்கு தூளாக்கப்பட்ட நிக்கல் 
 3. என்சைம்கள் மற்றும் ஈஸ்ட்டுகள்  எவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றன? 
  • விடை:  உயிரி வினைவேக மாற்றிகள்
 4. ஒரு உணவில் துர்நாற்றம், நிறமாற்றம், ஊட்டச்சத்து இழப்பு போன்ற நிகழ்வுகளால் உணவின் தரம் குறைய காரணமாக அமையும் உயிரி வினைவேகமாற்றி எது? 
  • விடை:  என்சைம்
 5. முட்டைகள் அழுகும்பொழுது துர்நாற்றம் வீச காரணமான வாயு எது?
  • விடை:  ஹைட்ரஜன் சல்பைடு 
 6. செல்கள் பாலிஃபீனால் ஆக்சிடேஸ் அல்லது டைரோசினேஸ் என்ற என்சைமைக் கொண்டுள்ளன. இவை ஆக்சிஜனுடன் தொடர்புக்கு வரும்பொழுது பழங்களிலுள்ள ஃபீனாலிக் சேர்மங்களை பழுப்பு நிறமிகளாக மாறச் செய்கின்றன. இப்பழுப்பு நிறமிகள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றன? 
  • விடை:  மெலனின்
 7. வெட்டப்பட்ட ஆப்பிள் பழுப்பாக மாறுவதற்கு காரணமான நிறமி எது?
  • விடை:  மெலனின்
 8. வைரஸ் என்பது எவற்றால் ஆனது?
  • விடை:  மரபுப் பொருள் மற்றும் புரதத்தால்
 9. வைரஸ்கள் பாக்டீரியாவைக் காட்டிலும் எத்தனை மடங்கு சிறியவை?
  • விடை:  10,000   
 10. பாக்டீரியாவில் இருவகை எவை? 
  • விடை:  (1) காற்று சுவாச பாக்டீரியா (சுவாசத்திற்கு ஆக்சிஜன் தேவைப்படுகிறது).   (2) காற்றில்லா சுவாச பாக்டீரியா (சுவாசத்திற்கு ஆக்சிஜன் தேவைப்படுவதில்லை)

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.