பொது அறிவியல் – பொது அறிவு – கொள்குறித் தேர்வுக்கான வினா விடைகள் (General Science – General Studies / General Knowledge – Questions and Answers for Objective Type Exams)

 1. வாந்தியெடுத்தலைக் கட்டுப்படுத்தும் மையம் எது?
  • விடை: முகுளம்
 2. இரத்தம் எடுத்துச் செல்ல இயலாத பகுதிகளுக்கு ஊட்டப்பொருட்களையும் மற்றும் ஆக்சிஜனையும் வழங்குவது எது?
  • விடை: நிணநீர்
 3. இரத்த அழுத்தத்தைக் கண்டறிய உதவும் மருத்துவ கருவி எது?
  • விடை: ஸ்பிக்மோமானோ மீட்டர்
 4. ஆரோக்கியமான மனிதன் ஓய்வாக உள்ள நிலையில் சிஸ்டோலிக் மற்றும் டயஸ்டோலிக் அழுத்தம் என்ன? 
  • விடை: 120 mmHg / 80 mmHg
 5. இதய சுழற்சி எத்தனை வினாடிகளில் முடிவடையும்? 
  • விடை: 0.8 வினாடி
 6. இரத்த தட்டுகள் அல்லது திராம்போசைட்டுகளின்  வாழ்நாள் எவ்வளவு காலம்?
  • விடை:  8-10 நாட்கள்.
 7. இரத்தச் சிவப்பணுக்கள்  அல்லது எரித்ரோசைட்டுகளின்  வாழ்நாள் என்ன?
  • விடை: 120 நாட்கள்
 8. கதிரியக்கத்தின் பன்னாட்டு (SI) அலகு என்ன? 
  • விடை: பெக்கொரல் 
 9. யுரேனியத்தை கண்டறிந்தவர் யார்? 
  • விடை: மார்ட்டின் கிலாபிராத்
 10. புவியின் நிறை, ஆரம், புவிஈர்ப்பு முடுக்கம் முதலியனவற்றை துல்லியமாக கணக்கிட உதவும்  விதி எது?
  • விடை: நியூட்டனின் ஈர்ப்பியல் விதி.

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.