பொது அறிவியல் – பொது அறிவு – கொள்குறித் தேர்வுக்கான வினா விடைகள் (General Science – General Studies / General Knowledge – Questions and Answers for Objective Type Exams)

 1. சமையலில் பயன்படும் வனஸ்பதியை உருவாக்கப் பயன்படும் வினையூக்கி எது?
  • விடை: நிக்கல், பிளாட்டினம் அல்லது பல்லேடியம்
 2. தட்டம்மை எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?
  • விடை: வாரிசெல்லா
 3. அமீபா எதன் மூலம்  மூலம் இடம் பெயர்கிறது?
  • விடை: போலிக் கால்கள்
 4. உயிரியல் முறையில் நைட்ரஜனை நிலைப்படுத்தும்  பாக்டீரியாக்கள் எவை?
  • விடை: சயனோ பாக்டீரியா, நாஸ்டாக்
 5. பருப்பு வகைத் தாவரங்களின் வேர் முடிச்சுகளில் வாழும் பாக்டீரியாவின் பெயர் என்ன?
  • விடை: ரைசோபியம்
 6. காற்றில்லாநிலையில் கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பிற்கு  பயன்படுத்தப்படும்  பாக்டீரியாவின் பெயர் என்ன?
  • விடை: மெத்தனோ பாக்டீரியா 
 7. வினையூக்கி என்பது என்ன?
  • விடை: எந்த ஒரு பொருள் ஒரு வேதிவினையில் எந்த மாற்றத்திற்கும் உட்படாமல், வேதி மாற்றத்தின் வேகத்தினை மட்டும் துரிதப்படுத்துமோ அப்பொருளுக்கு வினையூக்கி என்று பெயர்.
 8. உணவு கெட்டுப்போதல் என்பது எவ்வகையான மாற்றம்?
  • வேதியியல் மாற்றம்
 9. ஒரு குறிப்பிட்ட செயல்களைச் செய்வதற்காக உருவான செல்களின் குழுவுக்குப் பெயரென்ன?
  • விடை: திசு
 10. உயிரினங்களின் அடிப்படை அமைப்பு மற்றும் செயல் அலகு என்ன?
  • விடை: செல் 

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.