பொது அறிவியல் – பொது அறிவு – கொள்குறித் தேர்வுக்கான வினா விடைகள் (General Science – General Studies / General Knowledge – Questions and Answers for Objective Type Exams)

 1. எலக்ட்ரானைக் கண்டறிந்தவர் யார்?
  • விடை: சர் ஜான் ஜோசப் தாம்சன் 
 2. நியூட்ரான் கண்டறிந்தவர்
  • விடை: ஜேம்ஸ் சாட்விக் 
 3. சீத்தாப்பழம் என்பது என்ன?
  • விடை: பல கனி்கள் சேர்ந்து உருவான திரள்கனி
 4. கரும்பு மற்றும் மக்காச் சோளத்தின் கணுக்களில் காணப்படும் கொத்தான வேர்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?
  • விடை: முட்டு வேர்கள்
 5. சதுப்பு நிலத்தில் வாழும் அவிசீனியா மரத்தின் வேர்கள் மேலே வளர்வதற்கு என்ன பெயர்?
  • விடை: சுவாசிக்கும் வேர்கள் அல்லது நிமட்டடோ ஃபோர்கள்
 6. ஒட்டுண்ணித்தாவரத்திர்க்கு ஓர் எடுத்துக்காட்டு என்ன?
  • விடை: கஸ்குட்டா.
 7. உணவு அரைக்கும் மற்றும் ருசிக்கும் செயல் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?
  • விடை: மாஸ்டிகேசன் அல்லது மெல்லுதல் (Mastication)
 8. காசநோயை உருவாக்கும் பாக்டீரியா எது?
  • விடை: மைக்கோபாக்டீரியம் டியூபர்குலே
 9. DOT-ன் விரிவாக்கம் என்ன?
  • விடை: Directly Observed Treatment
 10. காலராவை நோயை ஏற்படுத்தும் பாக்டீரியா எது?
  • விடை: விப்ரியோ காலரே
 11. டைபாய்டு நோயை ஏற்படுத்தும் பாக்டீரியா எது?
  • விடை: சால்மோனெல்லா டைபி

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.