பொது அறிவியல் – பொது அறிவு – கொள்குறித் தேர்வுக்கான வினா விடைகள் (General Science – General Studies / General Knowledge – Questions and Answers for Objective Type Exams)

 1. சிறுநீரகத்தின் மேற்புறத்தில் அமைந்துள்ள சுரப்பியின் பெயர் என்ன
  • விடை: அட்ரினல் சுரப்பி.
 2. நாளமில்லாச்சுரப்பி மண்டலத்தின் தந்தை யார்?
  • விடை: தாமஸ் அடிசன்
 3. தலைமை சுரப்பி என்று அழைக்கப்படும் சுரப்பி ஏது?
  • விடை: பிட்யூட்டரி
 4. இரவு நேரத்தினை உணர்த்தும் பணியை செய்யும் ஹார்மோன் எது?
  • விடை: மெலட்டோனின்
 5. காலத் தூதுவர்கள் என்று அழைக்கப்படும் ஹார்மோன் எவை?
  • விடை: மெலட்டோனின்.
 6. உடல் வெப்ப நிலையை சமநிலையில் பராமரிக்க உதவும் ஹார்மோன் எது?
  • விடை: தைராய்டு ஹார்மோன். 
 7. எந்த திரவத்தில் மூலை மிதந்த நிலையில் உள்ளது?
  • விடை: மூளைத் தண்டுவடத் திரவம்.
 8. மூளையில் உருவாகும் கழிவுகளை சேகரித்துவெளியேற்றும் பணியினை மேற்கொள்வது எது?
  • விடை: மூளைத் தண்டுவடத் திரவம். 
 9. நரம்பு மண்டலத்தின் அமைப்பு மற்றும் செயல் ரீதியிலான அடிப்படை அலகு எது?
  • விடை: நியூரான்கள்.
 10. மனித மூளையின் 60% பகுதி எவற்றாலானது?
  • விடை: கொழுப்பாலானது.

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.