பொது அறிவியல் – பொது அறிவு – கொள்குறித் தேர்வுக்கான வினா விடைகள் (General Science – General Studies / General Knowledge – Questions and Answers for Objective Type Exams)

 1. பொருளின் இயக்கத்தையும் அதற்குக் காரணமான விசை பற்றியும் விளக்கும் அறிவியலுக்குப் பெயரென்ன?
  • விடை: இயக்கவிசையியல் (Kinetics)
 2. விசை சார்பற்ற இயக்கத்தை (இயற்கையான இயக்கம்) வரையறுத்தவர் யார்?
  • விடை: அரிஸ்டாட்டில்
 3. ஒரு பொருள், தன் மீது சமன் செய்யப்படாத புறவிசை ஏதும் செயல்படாத வரையில், தனது ஓய்வு நிலை, அல்லது தான் சென்று கொண்டிருக்கும் நேர்க்கோட்டு இயக்க நிலையில் மாற்றம் ஏற்படுவதை எதிர்க்கும் தன்மை எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?
  • விடை:  நிலைமம்
 4. நிலைமத்தின் வகைகள் யாவை?
  • விடை:  ஓய்வில் நிலைமம், இயக்கத்தில் நிலைமம் மற்றும் திசையில் நிலைமம்
 5. நீளம் தாண்டுதலில், போட்டியாளர் நீண்ட தூரம் தாண்டுவதற்காக, தான் தாண்டும் முன், சிறிது தூரம் ஓடுவதற்குக் காரணம் என்ன?
  • விடை:  இயக்கத்திற்கான நிலைமம்
 6. ஓடும் மகிழுந்து வளைபாதையில் செல்லும் போது பயணியர், ஒரு பக்கமாக சாயக் காரணம் என்ன?
  • விடை:  திசைக்கான நிலைமம்
 7. கிளைகளை உலுக்கிய பின் மரத்திலிருந்து கீழே விழும் இலைகள், பழுத்தபின் விழும் பழங்கள் இவை யாவும் எவற்றிற்கான எடுத்துகாட்டு?
  • விடை: ஓய்விற்கான நிலைமம்
 8. ஒரு பொருள் மீது செயல்படும் விசையின் தாக்கத்தை எதன் மூலம் அளவிடலாம்?
  • விடை: நேர்க்கோட்டு உந்தத்தின் மூலம் (Linear Momentum)
 9. இயங்கும் பொருளின் நிறை மற்றும் திசைவேகத்தின் பெருக்கற்பலன் எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?
  • விடை: உந்தம்
 10. உந்தத்தின் திசை எவ்வாறு இருக்கும்?
  • விடை: திசைவேகத்தின் திசையிலேயே

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.