எண்கள் அறிவோம்
கணிதம்

எண்கள் அறிவோம்! – இந்திய எண் முறை மற்றும் பன்னாட்டு எண் முறை (Indian and International Number Systems)

எண்கள் அறிவோம்! – இந்திய எண்முறை மற்றும் பன்னாட்டு எண் முறை (Indian and International Number Systems) இந்திய எண் முறை (எழுத்தால்) இந்திய எண் முறை(எண்ணால்) பன்னாட்டு எண் முறை (எழுத்தால்) பன்னாட்டு எண் முறை(எண்ணால்) ஒன்று 1 ஒன்று 1 பத்து 10 பத்து [ மேலும் படிக்க …]

x to the power 0 = 1
கணிதம்

கணிதத்தில் எந்தவொரு எண்ணுக்கும் அதன் அடுக்கு 0 எனில் அதன் மதிப்பு 1 ஆக இருப்பது ஏன்? (Why is x to the power 0 equal to 1?

x to the power 0 = 1 எந்தவொரு எண்ணுக்கும் அதன் அடுக்கு 0 எனில், அந்த எண்ணின் மதிப்பு 1 ஆக (அதாவது,  x0  = 1) இருக்கும் என்று கணிதத்தில் படித்துள்ளோம். அதாவது, x0  = 1 இதில், x என்பது 0-ஐத் தவிர [ மேலும் படிக்க …]

பொன் விகிதம் (Golden Ratio)
கணிதம்

கணிதத்தில் பொன் விகிதம் (Golden Ratio) மற்றும் ஃபிபனாச்சி எண்கள் (Fibonacci Numbers) என்றால் என்ன?

கணிதத்தில் பொன் விகிதம் (Golden Ratio) மற்றும் ஃபிபனாச்சி எண்கள் (Fibonacci Numbers) என்றால் என்ன? கணிதத்தில் பொன்விகிதம் (Golden Ratio – phi – φ) என்பது ஒரு அழகிய மந்திர எண்ணைப் போன்றது. நாம் பார்க்கும் பெரும்பாலான இடங்கள் மற்றும் பொருட்களில் எல்லாம் இந்த எண் [ மேலும் படிக்க …]

Pi
கணிதம்

கணிதத்தில் பை (Pi) என்றால் என்ன? (What is Pi in Mathematics?)

மார்ச் 14 பை தினமாக (Pi Day) உலகம் முழுதும் கொண்டாடப்படுகிறது. கணிதத்தில் பை (Pi) என்பது, ஒரு மாறிலியாகப் (Mathematical Constant) பயன்படுகிறது. இதன் தோராய மதிப்பு 3.14159… இந்த எண்ணின் முதல் மூன்று இலக்கங்கள் (3,1,4) தான், மாதம்/தேதி முறையில் 3/14, அதாவது ஒவ்வொரு ஆண்டும், [ மேலும் படிக்க …]

Infinity
கணிதம்

கணிதத்தில் முடிவிலி என்றால் என்ன? – What is Infinity in Mathematics?

கணிதம் என்றாலே நம் நினைவுக்கு வருவது எண்கள் தான். சரி. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, … , 100, 101,  … 1000, …,  9999999, 10000000, 10000001, 10000002, 10000003, ….. 999999999, 1000000000, 1000000001, 1000000002, …. [ மேலும் படிக்க …]