பொன் விகிதம் (Golden Ratio)
கணிதம்

கணிதத்தில் பொன் விகிதம் (Golden Ratio) மற்றும் ஃபிபனாச்சி எண்கள் (Fibonacci Numbers) என்றால் என்ன?

கணிதத்தில் பொன் விகிதம் (Golden Ratio) மற்றும் ஃபிபனாச்சி எண்கள் (Fibonacci Numbers) என்றால் என்ன? கணிதத்தில் பொன்விகிதம் (Golden Ratio – phi – φ) என்பது ஒரு அழகிய மந்திர எண்ணைப் போன்றது. நாம் பார்க்கும் பெரும்பாலான இடங்கள் மற்றும் பொருட்களில் எல்லாம் இந்த எண் [ மேலும் படிக்க …]

Pi
கணிதம்

கணிதத்தில் பை (Pi) என்றால் என்ன? (What is Pi in Mathematics?)

மார்ச் 14 பை தினமாக (Pi Day) உலகம் முழுதும் கொண்டாடப்படுகிறது. கணிதத்தில் பை (Pi) என்பது, ஒரு மாறிலியாகப் (Mathematical Constant) பயன்படுகிறது. இதன் தோராய மதிப்பு 3.14159… இந்த எண்ணின் முதல் மூன்று இலக்கங்கள் (3,1,4) தான், மாதம்/தேதி முறையில் 3/14, அதாவது ஒவ்வொரு ஆண்டும், [ மேலும் படிக்க …]

Infinity
கணிதம்

கணிதத்தில் முடிவிலி என்றால் என்ன? – What is Infinity in Mathematics?

கணிதம் என்றாலே நம் நினைவுக்கு வருவது எண்கள் தான். சரி. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, … , 100, 101,  … 1000, …,  9999999, 10000000, 10000001, 10000002, 10000003, ….. 999999999, 1000000000, 1000000001, 1000000002, …. [ மேலும் படிக்க …]