பொது அறிவியல் – பொது அறிவு – கொள்குறித் தேர்வுக்கான வினா விடைகள் (General Science – General Studies / General Knowledge – Questions and Answers for Objective Type Exams)

 1. மின்னோட்டத்தை அளக்கப் பயன்படும் கருவி எது?
  • விடை: அம்மீட்டர்
 2. மின்னழுத்த வேறுபாட்டை அளக்க உதவும் கருவி எது?
  • விடை: வோல்ட்மீட்டர்
 3. துணை மின்கலன்களில்  உருவாகும் வேதிவினையானது எவ்வகை வினை? 
  • விடை: மீள்வினை
 4. சிம் கார்டுகள், கணினிகள், மற்றும் ATM கார்டுகளில் பயன்படுத்தப்படும் சிப்புகளில்   பயன்படும் குறைக்கடத்திகள் எவை?
  • விடை: சிலிகான் மற்றும் ஜெர்மேனியம்
 5. ஆவியாதல்  திரவத்தின்   எப்பகுதில்  மட்டும் நிகழ்வதாகும்?
  • விடை: புறப்பரப்பில்
 6. திண்ம நிலையில் இருந்து வாயு நிலைக்கு பொருள்கள் மாறும் நிகழ்வுக்குப் பெயரென்ன?
  • விடை: பதங்கமாதல்
 7. ஆவியாதல், கொதித்தல், ஆவி சுருங்குதல், உருகுதல் மற்றும் உறைதல் ஆகிய நிகழ்வுகள் எவ்வகையான நிகழ்வுகள்?
  • விடை: இயற்பியல்
 8. பிரித்தெடுக்கும், தூய்மையாக்கும் முறை என்பது என்ன?
  • விடை: படிகமாக்குதல்
 9. ஈஸ்ட் மற்றும் சிலவகை பாக்டீரியாக்களினால் சர்க்கரைக் கரைசல் ஆல்கஹாலாகவும், கார்பன் டை ஆக்ஸைடாகவும் மாறும் நிகழ்வுக்குப் பெயரென்ன?
  • விடை: நொதித்தல்
 10.  தாவர எண்ணெய்களில் ஹைட்ரஜன் சேர்க்கப்பட்டு உருவாகுவது எது?
  • விடை: வனஸ்பதி  

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.