மெய்யெழுத்துக்கள் – பாரதிதாசன் கவிதை – தமிழ் கற்போம்

Tamil Alphabets - Consonants

மெய்யெழுத்துக்கள்   பாரதிதாசன் கவிதை

 

செக்குக்கு நடுவெழுத்தே க்

செக்கு

Oil Press


ங்குக்கு நடுவெழுத்தே ங்

ங்கு

Conch

 

ச்சிக்கு நடுவெழுத்தே ச்

ச்சி

Peak


ஞ்சுக்கு நடுவெழுத்தே ஞ்

ஞ்சு

Cotton


ட்டுக்கு நடுவெழுத்தே ட்

ட்டு

Plate


ண்ணுக்குப் பின்னெழுத்தே ண்

ண்

Eyes

 

சித்திக்கு நடுவெழுத்தே த்

சித்தி

Woman


ந்துக்கு நடுவெழுத்தே ந்

ந்து

Ball


சீப்புக்கு நடுவெழுத்தே ப்

சீப்பு

Comb

பாம்புக்கு நடுவெழுத்தே ம்

பாம்பு

Snake

 

 

நாய் என்றால் பின்னெழுத்தே ய்

நாய்

Dog

 

தேர் என்றால் பின்னெழுத்தே ர்

தேர்

Chidambaram festival

 

வேல் என்றால் பின்னெழுத்தே ல்

வேல்

Spear

 

செவ்வை என்றால் பின்னெழுத்தே வ்

செவ்வை           (இதன் பொருள்: மிகுதி, நிறைய)

Abundance

 

யாழ் என்றால் பின்னெழுத்தே ழ்

யாழ்

 

புள்ளி என்றால் நடுவெழுத்தே ள்

புள்ளி

Dots

 

ற்றமென்றால் நடுவெழுத்தே ற்

ற்றம்       (இதன் பொருள்:  மேலே ஏறுதல்)

Ascending

 

மான் என்றால் பின்னெழுத்தே ன்.

மான்

Deer

 

 


க் முதல் ன் வரை மொத்தம் 18 மெய்யெழுத்துக்கள் உள்ளன.

க்

ங்

ச்

ஞ்

ட்

ண்

த்

ந்

ப்

ம்

ய்

ர்

ல்

வ்

ழ்

ள்

ற்

ன் 

குறிப்பு / விளக்கம்:

மேலே உள்ள பாரதிதாசன் கவிதையில், “வ்” என்ற எழுத்துக்கு கொடுக்கப்பட்ட சொல்லைத் (செவ்வை) தவிர, பிற சொற்களின் பொருளை, அவற்றின் விளக்கப் படங்களைப் பார்த்தாலே குழந்தைகளால் புரிந்துகொள்ள முடியும்.

“வ்” என்ற எழுத்துக்கு “செவ்வை” என்ற சொல்லை, கவிஞர் உதாரணமாக கொடுத்துள்ளார். அதன் பொருள் “மிகுதி”. அதனால் மிகுதியாக, அதாவது நிறைய பூக்கள் அடங்கிய படம் விளக்கப் படமாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.   எனவே,  பெற்றோர் அல்லது, ஆசிரியர்கள், “செவ்வை” என்ற சொல்லுக்குப் பொருளை, குழந்தைகளுக்குப் புரியும்படி, அதன் விளக்கப் படத்தைத் தொடர்பு படுத்தி விளக்கிக் கூறவும்.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.