கேடுஇல் விழுச்செல்வம் கல்வி – குறள் : 400

Reading

கேடுஇல் விழுச்செல்வம் கல்வி ஒருவற்கு
மாடுஅல்ல மற்றை யவை.    – குறள்: 400

                                  – அதிகாரம்: கல்வி, பால்: பொருள்

விளக்கம்:

கல்வி ஒன்றே அழிவற்ற செல்வமாகும். அதற்கு ஒப்பான சிறந்த செல்வம் வேறு எதுவும் இல்லை.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.