ஏணி மேலே ஏணி – அழ. வள்ளியப்பா கவிதை

Ladder

ஏணி மேலே ஏணி – அழ. வள்ளியப்பா கவிதை

ஏணி மேலே ஏணி வைத்து 
ஏறப் போகிறேன். 

 

ஏறி ஏறி எட்டி வானை
முட்டப் போகிறேன்.

Kid             

வானில் உள்ள மீனை யெல்லாம்
வளைக்கப் போகிறேன்.

 

வளைத்து வளைத்துச் சட்டைப் பைக்குள்
அடைக்கப் போகிறேன்.

Stars

 

பந்து நிலா அதை எடுத்து
வீசப் போகிறேன்.

Moon

 

பாலு, சோமு உங்கள் சமர்த்தைப்
பார்க்கப் போகிறேன்.

 

முந்திப் பந்தைப் பிடிப்பவனை
வாழ்த்தப் போகிறேன்.

 

மூச்சுப் பிடித்துப் பூமிமீது
குதிக்கப் போகிறேன்.

Astronaut

 

 

ஏணி மேலே ஏணி

ஏணி மேலே ஏணி வைத்து 
ஏறப் போகிறேன். 

ஏறி ஏறி எட்டி வானை
முட்டப் போகிறேன்.

வானில் உள்ள மீனை யெல்லாம்
வளைக்கப் போகிறேன்.

வளைத்து வளைத்துச் சட்டைப் பைக்குள்
அடைக்கப் போகிறேன்.

பந்து நிலா அதை எடுத்து
வீசப் போகிறேன்.

பாலு, சோமு உங்கள் சமர்த்தைப்
பார்க்கப் போகிறேன்.

முந்திப் பந்தைப் பிடிப்பவனை
வாழ்த்தப் போகிறேன்.

மூச்சுப் பிடித்துப் பூமிமீது
குதிக்கப் போகிறேன்.

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.