அரியஎன்று ஆகாத இல்லை – குறள்

 

Possible

அரியஎன்று ஆகாத இல்லை பொச்சாவாக்
கருவியான் போற்றிச் செயின்.    – குறள்: 537

                       – அதிகாரம்: பொச்சாவாமை, பால்: பொருள்

விளக்கம்:

மறதியில்லாமலும், அக்கறையுடனும் செயல்பட்டால்,  முடியாதது  என்று எதுவுமே இல்லை.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.