கிழமை –  தமிழ் கற்போம் – சிறுவர் பகுதி

Sun

கிழமை –  பாரதிதாசன் கவிதை

ஞாயிறுதான் ஒன்று-பின்

நல்ல திங்கள் இரண்டு

வாயிற் செவ்வாய் மூன்று-பின்

வந்த புதன் நான்கு

தூய்வியாழன் ஐந்து-பின்

தோன்றும் வெள்ளி ஆறு

சாயும்சனி ஏழு– இதைத்

தவறாமற் கூறு.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.