உள்ளம் உடைமை உடைமை – குறள்: 592

Motivation

உள்ளம் உடைமை உடைமை; பொருள்உடைமை
நில்லாது நீங்கி விடும்.                               – குறள்: 592

          – அதிகாரம்: ஊக்கம் உடைமை, பால்: பொருள்

விளக்கம்:

ஊக்கம்  எனும்  ஒரு பொருளைத் தவிர, வேறு எதனையும் நிலையான உடைமை என்று கூற இயலாது.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.