நயன்சாரா நன்மையின் நீக்கும் – குறள்: 194

The Not Speaking Profitless Words

நயன்சாரா நன்மையின் நீக்கும் பயன்சாராப்
பண்புஇல்சொல் பல்லா ரகத்து.      – குறள்: 194

        – அதிகாரம்: பயனில சொல்லாமை, பால்: பொருள்

விளக்கம்: 
பயனற்றதும், பண்பற்றதுமான சொற்களைப் பலர்முன் பகர்தல் மகிழ்ச்சியைக் குலைத்து, நன்மையைக் கெடுக்கும்.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.