அறன்ஈனும் இன்பமும் ஈனும் – குறள்: 754

Porul-Seyal-Vagai

அறன்ஈனும் இன்பமும் ஈனும் திறன்அறிந்து
தீதுஇன்றி வந்த பொருள்              – குறள்: 754

        – அதிகாரம்: பொருள் செயல்வகை , பால்: பொருள்

விளக்கம்: 

தீய வழியை  மேற்கொண்டு திரட்டப்படாத  செல்வம்தான்  ஒருவருக்கு அறநெறியை எடுத்துக்காட்டி, அவருக்கு இன்பத்தையும் தரும்.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.