அப்பா தந்த புத்தகம் – அழ. வள்ளியப்பா கவிதை

 

Book

அப்பா தந்த புத்தகம்அழ. வள்ளியப்பா கவிதை

அப்பா வாங்கித் தந்தது

அருமை யான புத்தகம்

அதில் இருக்கும் படங்களோ

ஆஹா மிக அற்புதம்!

 

யானை உண்டு, குதிரை உண்டு.

         அழகான முயலும் உண்டு.

 பூனை உண்டு, எலியும் உண்டு.

        பொல்லாத புலியும் உண்டு.

       Elephant

அப்பா வாங்கித் தந்தது

அருமை யான புத்தகம்.

 

குயிலும் உண்டு, குருவி உண்டு.

        கொக்கரக்கோ கோழி உண்டு.

மயிலும் உண்டு, மானும் உண்டு.

        வாலில்லாத குரங்கும் உண்டு.

Peacock

அப்பா வாங்கித் தந்தது

அருமை யான புத்தகம்.

 

பந்து உண்டு, பட்டம் உண்டு.

        பம்பரமும் கூட உண்டு.

இன்னும் அந்தப் புத்த கத்தில்

       எத்தனையோ படங்கள் உண்டு!

          Kites     

அப்பா வாங்கித் தந்தது

அருமை யான புத்தகம்.

அதில் இருக்கும் படங்களோ

ஆஹா, மிக அற்புதம்!

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.