உயிர்மெய் எழுத்துக்கள் – பாரதிதாசன் – தமிழ் கற்போம் – சிறுவர் பகுதி

Reading

உயிர்மெய் எழுத்துக்கள்பாரதிதாசன்

 

 

க் மேலே கரம் ஏற
இரண்டும் மாறிக் ஆகும்.

 

க்     +          =      க           

 ண்ள்

Eyes

 

 

க் மேலே ஏற
இரண்டும் மாறிக் கா ஆகும்.

க்     +         =      கா            

 காகம்

Crow

 

 

 

க் மேலே கரம் ஏற 
இரண்டும் மாறிக் கி ஆகும்.

க்     +         =      கி           

 கிளி

Parrot

 

 

 

க் மேலே ஏற
இரண்டும் மாறிக் கீ ஆகும் 

க்     +         =      கீ          

 கீரை

Spinach

 

 

 

க் மேலே கரம் ஏற
இரண்டும் மாறிக் கு ஆகும் 

க்     +        =      கு          

 குரங்கு

Monkey

 

 

க் மேலே ஏற
இரண்டும் மாறிக் கூ ஆகும் 

க்     +        =      கூ         

 கூடு

Birds in Nest

 

 

 

க் மேலே ஏற
இரண்டும் மாறிக் கெ ஆகும் 

க்     +        =      கெ         

கெண்டை மீன்

Carp

 

 

 

க் மேலே ஏற 
இரண்டும் மாறிக் கே ஆகும் 

க்     +        =      கே         

 கேணி    (இதன் பொருள்: கிணறு)

Well

 

 

 

க் மேலே ஏற
இரண்டும் மாறிக் கை ஆகும் 

க்     +         =      கை         

 கை

Hand

 

 

 

 

க் மேலே ஏற
இரண்டும் மாறிக் கொ ஆகும் 

 

க்     +        =      கொ         

 கொக்கு

Crane

 

 

 

க் மேலே ஏற
இரண்டும் மாறிக் கோ ஆகும் 

க்     +        =      கோ         

 கோழி

hen-with-chicks

 

 

 

க் மேலே ஒள ஏற
இரண்டும் மாறிக் கௌ ஆகும்.

க்     +        =     கௌ         

கௌதாரி

Francolin

 

 

 

உயிர்மெய் எழுத்துக்கள்பாரதிதாசன் கவிதை

க் மேலே கரம் ஏற
இரண்டும் மாறிக் ஆகும்

 

க் மேலே ஏற
இரண்டும் மாறிக் கா ஆகும்

 

க் மேலே கரம் ஏற 
இரண்டும் மாறிக் கி ஆகும்

 

க் மேலே ஏற
இரண்டும் மாறிக் கீ ஆகும்

 

க் மேலே கரம் ஏற
இரண்டும் மாறிக் கு ஆகும்

 

க் மேலே ஏற
இரண்டும் மாறிக் கூ ஆகும்

 

க் மேலே ஏற
இரண்டும் மாறிக் கெ ஆகும் 

 

க் மேலே ஏற 
இரண்டும் மாறிக் கே ஆகும் 

 

க் மேலே ஏற
இரண்டும் மாறிக் கை ஆகும் 

 

க் மேலே ஏற
இரண்டும் மாறிக் கொ ஆகும் 

 

க் மேலே ஏற
இரண்டும் மாறிக் கோ ஆகும் 

 

க் மேலே ஒள ஏற
இரண்டும் மாறிக் கௌ ஆகும்.

 

 

க்     +         =      க 

க்     +         =      கா

க்     +          =      கி

க்     +           =      கீ

க்     +          =      கு

க்     +         =      கூ

க்     +           =      கெ

க்     +           =      கே

க்     +           =      கை

க்     +           =      கொ

க்     +           =     கோ

க்     +        =   கௌ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.