சொல்லுக சொல்லில் பயனுடைய – குறள் : 200

Teaching

சொல்லுக சொல்லில் பயனுடைய சொல்லற்க
சொல்லில் பயனிலாச் சொல்.    – குறள்: 200

         – அதிகாரம்: பயனில சொல்லாமை, பால்: அறம்

விளக்கம்: 

பயனளிக்காத சொற்களை விடுத்து மனத்தில் பதிந்து பயனளிக்கக் கூடிய சொற்களையே கூற வேண்டும்.

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.