சொல்லுக சொல்லைப் பிறிதுஓர்சொல் – குறள்: 645

Speech

சொல்லுக சொல்லைப் பிறிதுஓர்சொல் அச்சொல்லை
வெல்லும்சொல் இன்மை அறிந்து.      – குறள்: 645

                   – அதிகாரம்: சொல்வன்மை, பால்: பொருள்

விளக்கம்:  

இந்தச் சொல்லை இன்னொரு சொல் வெல்லாது, என்று உணர்ந்த பிறகே, அந்தச் சொல்லைப் பயன்படுத்த வேண்டும்.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.