வகுப்பு 1 முதல் 3 வரை

உயிர்மெய் எழுத்துகள் அறிவோம் – தமிழ் கற்போம்

உயிர்மெய் எழுத்துகள் உயிரெழுத்துகளுடன் மெய்யெழுத்துகள் சேர்ந்து உருவாகும் உயிர்மெய்யெழுத்துகளின் அட்டவணை கீழே கொடுப்பட்டுள்ளது. அனைத்து எழுத்துகளையும் உரக்க உச்சரித்தும், பிழையின்றி எழுதியும் பழகுங்கள்: + அ ஆ இ ஈ உ ஊ எ ஏ ஐ ஒ ஓ ஔ க் க கா கி கீ [ மேலும் படிக்க …]

Reading
தமிழ் கற்போம்

உயிர்மெய் எழுத்துக்கள் – பாரதிதாசன் – தமிழ் கற்போம் – சிறுவர் பகுதி

உயிர்மெய் எழுத்துக்கள் – பாரதிதாசன்     க் மேலே அகரம் ஏற இரண்டும் மாறிக் க ஆகும்.   க்     +    அ      =      க             கண்கள்     க் மேலே [ மேலும் படிக்க …]