அன்புஇலார் எல்லாம் தமக்குஉரியர் – குறள்: 72

Love

அன்புஇலார் எல்லாம் தமக்குஉரியர்  அன்புஉடையார்
என்பும் உரியர் பிறர்க்கு.                           – குறள்: 72

                          – அதிகாரம்: அன்புடைமை, பால்: அறம்

விளக்கம்: 

அன்பு  இல்லாதவர்,  எல்லாம்  தமக்கே என உரிமை கொண்டாடுவர்; அன்பு  உடையவரோ  தம்  உடல்,  பொருள்,  ஆவி ஆகிய அனைத்தும் பிறருக்கென எண்ணிடுவர்.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.