சென்ற இடத்தால் செலவிடா – குறள்: 422

way-to-school

சென்ற இடத்தால் செலவிடா தீதுஒரீஇ
நன்றின்பால் உய்ப்பது அறிவு.    – குறள்: 422

        – அதிகாரம்: அறிவு உடைமை, பால்: பொருள்

விளக்கம்: 

மனம்  போகும்  வழியெல்லாம் போக விடாமல் தீய வழிகளைத் தள்ளிவிட்டு, நல்வழியைத் தேர்வு செய்வதே அறிவுடைமையாகும்.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.