தாதிதூ தோதீது தத்தைத்தூ தோதாது – தகரவருக்கப் பாட்டு – தூது – வித்தாரச்செய்யுள் – தனிப்பாடல்கள் – காளமேகப்புலவர்

தாதிதூ தோதீது தத்தைத்தூ தோதாது

தாதிதூ தோதீது தத்தைத்தூ தோதாது – தகரவருக்கப் பாட்டு – வித்தாரச்செய்யுள் – தனிப்பாடல்கள் – காளமேகப்புலவர்


தாதிதூ தோதீது தத்தைத்தூ தோதாது
தூதிதூ தொத்தித்த தூததே – தாதொத்த
துத்திதத் தாதே துதித்துத்தே தொத்தீது

தித்தித்த தோதித் திதி.

– தகரவருக்கப் பாட்டு, வித்தாரச்செய்யுள், தனிப்பாடல்கள் – காளமேகப்புலவர்புலியூர்க் கேசிகன் உரை

செய்யுள் அமைதியுடன் வித்தாரமாகப் பாடியவை வித்தாரச்செய்யுட்கள் ஆகும். நுட்பமாகப் பொருளைக்கண்டு உணர்தல் வேண்டும்.

இது தகரவருக்கச் செய்யுள். தூது என்ற சொல் பன்முறை வருமாறு புலவர் பாடியுள்ளார்.

  • தாதி தூதோ தீது – அடிமைப்பெண்கள் சென்று உரைக்கும் தூதோ பயன்படாதது.
  • தத்தைத் தூது ஓதாது – கிளியோ போய்த் தூது உரைக்க மாட்டாது;
  • தூதி தூது ஒத்தித்த தூததே – தோழியின் தூதானது நாளைக்கடத்திக் கொண்டே போகும் தூதாயிருக்கும்;
  • தேதுதித்த தொத்து தீது – தெய்வத்தை வழிபட்டுத் தொடர்தலும் பயனற்றதாகும்;
  • (அதனால்) தாதொத்த துத்தி தத்தாதே – பூந்தாதிதினைப் போன்ற தேமல்கள் என்மேல் படர்ந்து மிகாது;
  • தித்தித்தது ஓதித் திதி – எனக்கு இனிமையானதான என் காதலனின் பெயரையே நான் ஓதிக்கொண்டிருப்பேனாக.

அடிமைப்பெண்கள் சென்று உரைக்கும் தூதோ பயன்படாதது. கிளியோ போய்த் தூது உரைக்க மாட்டாது; தோழியின் தூதானது நாளைக்கடத்திக் கொண்டே போகும் தூதாயிருக்கும்; தெய்வத்தை வழிபட்டுத் தொடர்தலும் பயனற்றதாகும்; தெய்வத்தை வழிபட்டுத் தொடர்தலும் பயனற்றதாகும்; அதனால், பூந்தாதிதினைப் போன்ற தேமல்கள் என்மேல் படர்ந்து மிகாது; எனக்கு இனிமையானதான என் காதலனின் பெயரையே நான் ஓதிக்கொண்டிருப்பேனாக.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.