அருமை உடைத்துஎன்று அசாவாமை – குறள்: 611

Attempt

அருமை உடைத்துஎன்று அசாவாமை வேண்டும்
பெருமை முயற்சி தரும்.                   – குறள்: 611

        – அதிகாரம்: ஆள்வினை உடைமை, பால்: பொருள்

விளக்கம்:

நம்மால் முடியுமா  என்று மனத்தளர்ச்சி அடையாமல், முடியும் என்ற நம்பிக்கையுடன் முயற்சி செய்தால் அதுவே பெரிய வலிமையாக அமையும்.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.