மாம்பழம் – சின்னஞ்சிறு பாடல்கள் – அழ. வள்ளியப்பா கவிதை – சிறுவர் பகுதி

மாம்பழமாம் மாம்பழம்

மாம்பழம் – சின்னஞ்சிறு பாடல்கள் – அழ. வள்ளியப்பா கவிதை – சிறுவர் பகுதி

மாம்பழமாம் மாம்பழம்
மல்கோவா மாம்பழம்

சேலத்து மாம்பழம்
தித்திக்கும் மாம்பழம்

அழகான மாம்பழம்
அல்வாபோல் மாம்பழம்

தங்கநிற மாம்பழம்
உங்களுக்கும் வேண்டுமா?

இங்கேஓடி வாருங்கள்;
பங்குபோட்டுத் தின்னலாம்.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.