பருப்பொருள் (Matter) என்றால் என்ன? – அறிவியல் அறிவோம்

Matter

பருப்பொருள் (Matter) என்றால் என்ன?

அண்ட வெளியில் உள்ள, நிறை (Mass) மற்றும் பருமனைக் (Volume) கொண்ட, அனைத்துப் பொருட்களும் பருப்பொருள் (Matter) எனப்படும்.

எந்தவொரு பருப்பொருளும் கண்ணுக்குப் புலப்படாத நுண்ணிய துகள்களால் உருவானது. அதாவது, பல லட்சக் கணக்கான செங்கற்கள் சேர்ந்து ஒரு கட்டடம் உருவாவது போல், கண்ணுக்குப் புலப்படாத பல நுண் துகள்கள் சேர்ந்து ஒரு பருப்பொருள் உருவாகிறது. இந்த நுண் துகள்கள் நம் கற்பனைக்கு எட்டாத அளவிற்கு மிக மிக நுண்ணிய அளவில் இருக்கும். அதாவது 1 நேனோ மீட்டரை (0.000000001மீட்டர்) விட மிகச் சிறியவை. ஒரு பருப்பொருளானது திட, நீர்ம மற்றும் வாயு நிலைகளில் ஏதேனும் ஒரு நிலையில் இருக்கும்.

பொதுவாக ஒரு பருப்பொருளில் உள்ள நுண் துகள்கள் அவற்றுக்கிடையேயுள்ள ஈர்ப்பு விசைகளால் பிணைக்கப்பட்டுள்ளன. திடப் பொருட்களில் இத்தகைய ஈர்ப்பு விசைகள் அதிகமாக இருப்பதால், அவற்றில் உள்ள நுண் துகள்கள் மிக நெருக்கமாகப் பிணைக்கப்பட்டு இருக்கும். இதனால் தான் திடப் பொருட்களுக்கு குறிப்பிட்ட வடிவம் இருக்கும். மேலும் இந்த நுண் துகள்கள், அவற்றின் இடத்தில் இருந்தபடியே, மேலும் கீழும் அதிர்வடைந்து கொண்டிருக்கும்.

நீர்மங்களில் உள்ள நுண் துகள்களுக்கிடையேயான ஈர்ப்பு விசைகள் மற்றும் பிணைப்பு, திடப் பொருட்களில் உள்ளதைவிட குறைவாக இருக்கும். இதனால், நீர்மங்களில் உள்ள நுண் துகள்கள் அங்கும் இங்கும் சற்று நகர்ந்து கொண்டிருக்கும் (அதாவது அலைந்து அல்லது இடம் பெயர்ந்து கொண்டிருக்கும்). இவ்வாறு, பிணைப்பு குறைவான நகரும் துகள்களால் தான் நீர்மங்கள் பாயும் தன்மையைப் பெருகின்றன. இதனால், நீர்மங்கள் அவை இருக்கும் கொள்கலன்களின் வடிவத்தைப் பெற்றிருக்கும்.

வாயுக்களில் உள்ள நுண் துகள்கள், நீர்மங்களில் உள்ள துகள்களை விட மிகக் குறைவாக பிணைக்கப்பட்டு இருப்பதால், வாயுத் துகள்கள் அதி வேகமாக அங்கும் இங்கும் பல்வேறு திசைகளில் அலைந்து கொண்டிருக்கும். இவற்றுக்கு குறிப்பிட்ட கொள்ளளவு கிடையாது. இவற்றை அதிக அழுத்தம் கொடுப்பதால், சிறிய கொள்கலன்களிலும் அடைத்து வைக்க முடியும்.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.