கணிதத்தில் எந்தவொரு எண்ணுக்கும் அதன் அடுக்கு 0 எனில் அதன் மதிப்பு 1 ஆக இருப்பது ஏன்? (Why is x to the power 0 equal to 1?

x to the power 0 = 1

x to the power 0 = 1

எந்தவொரு எண்ணுக்கும் அதன் அடுக்கு 0 எனில், அந்த எண்ணின் மதிப்பு 1 ஆக (அதாவது,  x0  = 1) இருக்கும் என்று கணிதத்தில் படித்துள்ளோம்.

அதாவது,

x0  = 1

இதில், x என்பது 0-ஐத் தவிர எந்தவொரு எண்ணையும் குறிக்கும் (அதாவது x ≠ 0). சரி! இவ்வாறு, எந்தவொரு எண்ணுக்கும் அதன் அடுக்கு சுழி எனில், அந்த எண்ணின் மதிப்பு 1 ஆக (அதாவது,  x0  = 1) இருப்பது எப்படி?

இதற்கான விடையை இங்கு காண்போம்!

x to the power 0 = 1

மேற்கண்ட விளக்கத்தின் மூலம், எந்தவொரு எண்ணுக்கும் அதன் அடுக்கு 0 எனில், அந்த எண்ணின் மதிப்பு 1 ஆக (அதாவது,  x0  = 1) இருக்கும் என்பதை அறியலாம்.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.