ஒன்றாமை ஒன்றியார் கண்படின் – குறள்: 886

Thiruvalluvar

ஒன்றாமை ஒன்றியார் கண்படின் எஞ்ஞான்றும்
பொன்றாமை ஒன்றல் அரிது.
குறள்: 886

– அதிகாரம்: உட்பகை, பால்: பொருள்.கலைஞர் உரை

ஒன்றி இருந்தவர்களிடையே உட்பகை தோன்றி விடுமானால், அதனால் ஏற்படும் அழிவைத் தடுப்பது என்பது எந்தக் காலத்திலும் அரிதான செயலாகும்.

.ஞா. தேவநேயப் பாவாணர் உரை

தனக்கு உள்ளானவரிடத்திலேயே பகைமை தோன்றுமாயின்;ஒருவனுக்கு இறவாமை கூடுதல் எக்காலத்திலும் அரிதாம்.மு. வரதராசனார் உரை

ஒருவனுடைய உற்றாரிடத்தில் பகைமை ஏற்படுமானால், அந்த உட்பகையால் அவன் அழியாமலிருத்தல் எப்போதும் அரிது.G.U. Pope’s Translation

If discord finds a place midst those who dwelt at one before, ‘Tis ever hard to keep destruction from the door.

Thirukkural: 886, Enmity Within, Wealth.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.