ஒழுக்கம் உடைமை குடிமை – குறள்: 133

Thiruvalluvar

ஒழுக்கம் உடைமை குடிமை இழுக்கம்
இழிந்த பிறப்பாய் விடும்
.
– குறள்: 133

– அதிகாரம்: ஒழுக்கம் உடைமை, பால்: அறம்கலைஞர் உரை

ஒழுக்கம் உடையவராக வாழ்வதுதான் உயர்ந்த குடிப்பிறப்புக்கு எடுத்துக்காட்டாகும். ஒழுக்கம் தவறுகிறவர்கள் யாவராயினும் அவர்கள் இழிந்த குடியில் பிறந்தவர்களாகவே கருதப்படுவர்.ஞா. தேவநேயப் பாவாணர் உரை

நல்லொழுக்க முடைமையே உயர்குலத் தன்மையாம்; தீயொழுக்கம் தாழ்ந்த குலமாகிவிடும் .மு. வரதராசனார் உரை

ஒழுக்கம் உடையவராக வாழ்வதே உயர்ந்த குடிப்பிறப்பின் தன்மையாகும்; ஒழுக்கம் தவறுதல் இழிந்த குடிப்பிறப்பின் தன்மையாகிவிடும்.G.U. Pope’s Translation

Decorum’s true nobility on earth;
Indecorum’s issue is ignoble birth.

 – Thirukkural: 133, The Possession of Decorum, Virtues

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.